REGULAMIN

REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ
“DOBRA AUKCJA”

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Akcji Charytatywnej: “Dobra Aukcja” odbywającej się od 29 maja od godziny 12:00 do 30 czerwca 2019 r. do godziny 23:59 (dalej: “Akcja”) oraz zasady przeprowadzania Transakcji w ramach ofert charytatywnych.

2. Organizatorem Akcji jest Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie, Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa z siedzibą w z siedzibą Warszawie (02-781) przy ul. Pileckiego 105, wpisaną do rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128039, posiadającą NIP: 521-032-98-61, REGON 001411060, która współpracuje z Allegro.pl sp. z o.o. na zasadach określonych w Regulaminie Allegro oraz na podstawie odrębnego porozumienia (dalej: “Organizacja Charytatywna”).

3. Celem Akcji jest zgromadzenie środków, które przeznaczone zostaną na prowadzony przez Organizację Charytatywną Program “HOSPICJUM PLUS”, którego głównym założeniem jest zapewnienie wyższej jakość opieki nad pacjentem; zatrudnienie opiekunów medycznych, którzy zapewniają dodatkową pomoc pielęgnacyjną przy pacjentach; utrzymanie nielimitowanego dostępu do środków higienicznych, materiałów medycznych i pomocniczych dla pacjentów; zwiększenie zasobów sprzętu medycznego (dalej: „Cel Akcji”).


1. Wyjaśnienie pojęć użytych w Regulaminie


ALLEGRO - Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000635012, kapitał zakładowy: 34 000 000,00 złotych, w całości opłacony, NIP: 525-26-74-798, REGON: 365331553,
PLATFORMA - internetowa platforma handlowa prowadzona przez Allegro, dostępna w domenie allegro.pl,
REGULAMIN - niniejszy regulamin d ostępny pod adresem: http://dobraaukcja.pl/regulamin/
REGULAMIN ALLEGRO - regulamin korzystania z Platformy dostępny pod adresem: https//allegro.pl/regulamin/pl
OFERTA CHARYTATYWNA - każda Oferta opublikowana na Platformie przez Organizację Charytatywną lub Użytkownika w ramach Akcji oznaczona przez Allegro specjalna ikoną, z której dochód przeznaczony jest na Cel Akcji,
UCZESTNIK – podmiot biorący udział w Transakcjach przeprowadzanych w ramach Ofert Charytatywnych w charakterze Sprzedającego lub Kupującego; z tym zastrzeżeniem, że w celu opublikowania Oferty Charytatywnej lub wzięcia udziału w Licytacji w ramach tej Oferty wymagane jest dokonanie Rejestracji pełnej w rozumienia art 2.2. lit a Regulaminu Allegro,
PayU lub OPERATOR PŁATNOŚCI - PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, z którą Użytkownik może kontaktować się pod adresem e-mail: pomoc@payu.pl.
Terminy pisane dużą literą niezdefiniowane w niniejszym art. 1 mają znaczenie nadane im w Regulaminie Allegro.


2. Postanowienia ogólne


2.1. Akcja polega na wystawianiu przez Organizację Charytatywną oraz Użytkowników Ofert Charytatywnych, z których dochód przeznaczany jest na Cel Akcji.

2.2. Allegro obsługuje Oferty Charytatywne, dostarczając niezbędne do ich funkcjonowania narzędzia służące m.in. do wskazania przez Organizację Charytatywną Celu Akcji, dla którego będą wystawiane Oferty Charytatywne. Cel Akcji wskazywany jest przez Organizację Charytatywną za pośrednictwem narzędzi internetowych udostępnionych Organizacji Charytatywnej w ramach ustawień jej Konta i jest on wspólny dla wszystkich Ofert Charytatywnych publikowanych w ramach Akcji.

2.3. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników zawierających Transakcje w ramach Ofert Charytatywnych.

2.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednio zastosowanie postanowienia Regulaminu Allegro, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.5. W odniesieniu do Ofert Charytatywnych nie stosuje się postanowień zawartych w Załączniku 7B do Regulaminu Allegro oraz wyłączeń dotyczących niewiążącego charakteru Ofert przewidzianych w art. 3.3 Regulaminu Allegro. Transakcje o których mowa w art. 3.3 Regulaminu Allegro zawarte w ramach Ofert Charytatywnych są wiążące, za wyjątkiem Transakcji dotyczących sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.

2.6. W odniesieniu do Załącznika nr 1 oraz 2 Regulaminu Allegro możliwe jest odstąpienie przez Allegro od opisanych w nich ograniczeń po uprzednim kontakcie Użytkownika z Allegro za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@charytatywni.allegro.pl. Odstępstwo to może mieć zastosowanie wyłącznie do Uczestników, wobec których Allegro wyraziło zgodę na wystawianie danej Oferty Charytatywnej.

2.7. Allegro ma prawo do usunięcia każdej Oferty Charytatywnej, która jest niezgodna z niniejszym Regulaminem, Regulaminem Allegro lub działa na szkodę Allegro, Organizacji Charytatywnej lub Operatora Płatności.

2.8. Allegro wprowadza zakaz wystawiania w ramach Ofert Charytatywnych Towarów, których opis wskazuje na wykorzystanie tych Ofert jako narzędzia reklamy.


3. Uczestnicy Akcji


3.1. Uczestnikami mogą być Użytkownicy, którzy zostali zidentyfikowani, zgodnie postanowieniami określonymi w Załączniku nr 7A do Regulaminu Allegro i zaakceptowali Regulamin.

3.2. W celu wystawienia Oferty Charytatywnej Uczestnik korzysta ze specjalnego formularza o nazwie: “Wystaw przedmiot na cel charytatywny”, dostępnego pod adresem: https://allegro.pl/charityOffer/ w którym wskazany jest Cel Zbiórki.

3.3. W ramach Ofert Charytatywnych nie jest udostępniany produkt Raty Zero na Allegro, o którym mowa w regulaminie dostępnym pod adresem: https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-raty-zero-na-allegro-qzr3GmGeEhE


4. Oferty Charytatywne


4.1 Allegro nie pobiera od Uczestników opłat podstawowych za publikację Ofert Charytatywnych oraz prowizji od sprzedaży Towarów w ramach tych Ofert.

4.2. Wystawienie Oferty Charytatywnej na zasadach wskazanych w Regulaminie, a w przypadku Użytkowników - Kupujących wzięcie udziału w Licytacji lub skorzystanie z opcji Kup Teraz w ramach Oferty Charytatywnej wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4.3. Cena Towaru, będącego przedmiotem Ofert Charytatywnych publikowanych przez Uczestników zostanie przekazana bezpośrednio na numer konta Organizacji Charytatywnej. W takim przypadku Uczestnik, który wystawił Ofertę Charytatywną otrzyma wyłącznie opłacone przez Kupującego koszty dostawy Towaru nabytego w ramach tej Oferty.

4.4. Wpłaty przez Uczestników- Kupujących za Transakcje zawarte w ramach Ofert Charytatywnych dokonywane są za pośrednictwem PayU na zasadach określonych w Załączniku 7A Regulaminu Allegro.

4.5. W związku ze skorzystaniem przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy zawartej w ramach Oferty Charytatywnej, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Organizacja Charytatywna na wniosek Sprzedającego złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: marcin.milczarski@fho.org.pl dokona zwrotu kwoty odpowiadającej wartości zakupionego Towaru na numer Konta Kupującego.

4.6. Oferty Charytatywne nie mogą być publikowane w następujących kategoriach:

  • Zdrowie > Erotyka
  • Zdrowie > Leki bez recepty
  • Sport i turystyka > Militaria > Wiatrówki
  • Sport i turystyka > Militaria > Noże, maczety
  • Ogłoszenia i usługi

4.7. Czas trwania Ofert Charytatywnych nie może być dłuższy niż czas trwania Akcji, z tym zastrzeżeniem, że czas trwania Oferty Charytatywnej nie może być krótszy niż 24 godziny.


5. Bezpieczeństwo i wiarygodność Transakcji zawartych w ramach Ofert charytatywnych


5.1. Allegro zastrzega możliwość przeprowadzania weryfikacji Uczestników dokonujących zakupu Towarów w ramach Ofert Charytatywnych w przypadkach, w których wartość Transakcji zawartej w ramach Oferty Charytatywnej lub wartość zaoferowanej podczas Licytacji kwoty jest wyższa lub równa kwocie 1000,00 zł. W tym celu odpowiednio zastosowanie znajduje art. 2.13 lit a. Regulaminu Allegro.

5.2. W przypadku utraty wiarygodności Uczestnika stwierdzonej na skutek weryfikacji o której mowa w ust. 5.1 powyżej, a także w przypadkach łamania przez niego zasad Regulaminu, Regulaminu Allegro oraz przepisów obowiązującego prawa, Allegro może anulować złożoną uprzednio przez Uczestnika ofertę nabycia Towaru w ramach Oferty Charytatywnej.


6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


6.1. Uczestnik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Allegro usług związanych z Obsługą Ofert Charytatywnych, w terminie 14 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

6.2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@charytatywni.allegro.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Allegro.pl sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań z dopiskiem "Reklamacja Akcji Charytatywnej - Dobra Aukcja".

6.3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Uczestnika przypisany do Konta, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

6.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Allegro przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Uczestnika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6.5. Allegro rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Uczestnik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.


7. Prywatność


7.1. Allegro w odniesieniu do danych Uczestników przetwarzanych w związku z Akcją jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

7.2. Allegro przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym z przepisami RODO. Allegro przetwarza dane osobowe Uczestników w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną i wykonania umowy z nimi zawartej.

7.3. Allegro może udostępniać dane osobowe Uczestników osobom trzecim w celu wykonania umowy, o której mowa w pkt 6.2 W szczególności dane te mogą zostać udostępnione Operatorowi Płatności, w zakresie uzasadnionym wykonaniem umowy.

7.4. Dane Uczestników mogą być ponadto udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

7.5. Allegro zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień przysługujących im w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych tj. prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”), prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania. Dane osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7.6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, zasady przetwarzania danych osobowych przez Allegro określają postanowienia Regulaminu Allegro, w szczególności Załącznik nr 5 do tego Regulaminu – Polityka Ochrony Prywatności dostępny pod adresem: https://allegro.pl/regulamin/pl/zalacznik-5


8. Postanowienia końcowe


8.1. Regulamin jest dostępny dla wszystkich Uczestników pod adresem: https://dobraaukcja.pl/regulamin/, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Uczestników w przypadkach przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawne.

8.2. Nagłówki (tytuły poszczególnych punktów) w Regulaminie użyte są dla celów informacyjnych i nie mają wpływu na wykładnię Regulaminu.

8.3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.# Dokument Rozmiar Link
1 Regulamin - Dobra Aukcja 2019 [PDF] 139 KB pobierz